מזונות אישה – הגדרה

מזונות אישה הם חיוביו של בעל כלפי אשתו, ובראש ובראשונה חובתו לפרנס אותה ולשאת במזונותיה.
מוחרגים מכלל זה מקרים שבהם האישה מורדת, עוזבת את הבית מסיבה שאינה מוצדקת, נואפת ועוד.
חובתו של הבעל לפרנס את אשתו חלה גם במקרים, שבהם האישה מסוגלת לפרנס את עצמה בכוחות עצמה.

מזונות אישה לא מתמצים רק במזון אלא בצרכים נוספים כגון  קורת גג (בשכירות או בבעלות) ביגוד, אחזקת רכב, תרבות, צרכים רפואיים ועוד.
קיימת הבחנה בין מזונות ילדים לבין מזונות אישה, בעוד חובתו כלפי ילדיו מתמצים בתשלום כדי צורכם, בחיוב מזונות כלפי אישה מתחשבים בפוטנציאל ההשתכרות שלו, ברכושו, בהשכלתו וביכולתו המוכחת בעבר.

עורך דין למזונות אישה – מזונות אישה זמניים

עד שתתברר תביעת מזונותיה כלפי הבעל שעמו היא מסוכסכת ומצויה תכף למועד הגשת כתב הגנה זכאית האישה להגיש בקשה לפסיקת מזונות זמניים ולעתור לאלתר לפסיקת מזונות מיידית.
המזונות הזמניים נועדו להבטיח את מצבה הנוכחי של האישה ולשמר, ככל שניתן, את רמת חייה הנוכחית.
כאשר אישה עובדת ומשתכרת, מתחשבים בהכנסתה ומפחיתים את הסכום שאותו היא משתכרת מהמזונות הנדרשים למחייתה.
לעניין זה נחשבת גם הכנסה ממקורות אחרים כגון: קצבת נכות, דמי שכירות מנכס, דמי אבטלה ועוד.

עורך דין למזונות אישה – סייגים לקבלת מזונות אישה

אישה שעזבה את הבית מפסידה את הזכות לקבל מזונות, להוציא עזיבה שסיבתה מכונה "טעם מבורר", כלומר סיבה שבית המשפט או בית הדין רואים אותה כסיבה מוצדקת כגון: אלימות הבעל כלפיה, יחס רע, חיוב האישה לגור עם מי מבני משפחתו כגון עם אמו ועוד.

הבדלים בין מזונות אישה הנפסקים בבית המשפט לעומת בית דין רבני

  1. בבית המשפט הסכום שנפסק גבוה יותר.
  2. בבית הדין הרבני הסכום צמוד לתוספת היוקר בעוד בבית המשפט הוא צמוד למדד.
  3. בית הדין אינו מחייב את הבעל להמציא תלושי משכורת או הצהרה שנתית למוסדות המס בעוד בית המשפט מחייב זאת.
  4. בית המשפט בודק גם את פוטנציאל ההתקשרות ולא רק את ההשתכרות בפועל, כפי שעושה בין הדין הרבני.
  5. תהליך פסיקת מזונות בבית הדין עשוי להימשך ישיבות אחדות בעוד בית המשפט פוסק בישיבה ראשונה.

עורך דין עודד פסקל מעמיד לרשותכם את הידע והניסיון שלו בתור עורך דין למזונות אישה על מנת למצות את זכותן של נשים לקבל מזונות אישה ולגברים להוכיח קיומן של סיבות מספיקות להצדקת סירובו, על ידי הוכחת אי קיומה של האישה את תנאי הסף המזכים אותה במזונות.